Excel Türkçe İngilizce Güncel Formül Listesi

 

İngilizce Türkçe Sadece bu sürüm İçin geçerli Grubu Açıklama
ABS MUTLAK Matematik ve trigonometri Bir sayının mutlak değerini verir
ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACOS ACOS Matematik ve trigonometri Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSH ACOSH Matematik ve trigonometri Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOT ACOT Matematik ve trigonometri Bir sayının ark kotanjantını verir
ACOTH ACOTH 2013 Matematik ve trigonometri Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
AGGREGATE TOPLAMA 2013 Matematik ve trigonometri Listede veya veritabanında bir toplam verir
ADDRESS ADRES Arama ve başvuru Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
AMORLINC AMORLINC Finansal Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
AND VE Mantıksal Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ARABIC ARAP Matematik ve trigonometri Bir Romen sayısını Arapça’ya (sayı olarak) dönüştürür
AREAS ALANSAY 2013 Arama ve başvuru Başvurudaki alanların sayısını verir
ASC ASC Metin Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
ASIN ASİN Matematik ve trigonometri Bir sayının arksinüsünü verir
ASINH ASİNH Matematik ve trigonometri Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN ATAN Matematik ve trigonometri Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2 ATAN2 Matematik ve trigonometri x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
ATANH ATANH Matematik ve trigonometri Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
AVEDEV ORTSAP İstatistik Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
AVERAGE ORTALAMA İstatistik Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
AVERAGEA ORTALAMAA İstatistik Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
AVERAGEIF EĞERORTALAMA İstatistik Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
AVERAGEIFS ÇOKEĞERORTALAMA İstatistik Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
BAHTTEXT BAHTMETİN Metin Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BASE TABAN Matematik ve trigonometri Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
BESSELI BESSELI Mühendislik Değiştirilmiş Bessel In(x)’i verir
BESSELJ BESSELJ Mühendislik Bessel Jn(x)’i verir
BESSELK BESSELK Mühendislik Değiştirilmiş Bessel Kn(x)’i verir
BESSELY BESSELY Mühendislik Bessel Yn(x)’i verir
BETADIST BETADAĞ Uyumluluk Beta kümülatif dağılım ni verir
BETA.DIST BETA.DAĞ İstatistik Beta kümülatif dağılım ni verir
BETAINV BETATERS 2010 Uyumluluk Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım nin tersini verir
BETA.INV BETA.TERS İstatistik Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım nin tersini verir
BIN2DEC BIN2DEC 2010 Mühendislik İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
BINOMDIST BİNOMDAĞ Uyumluluk Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BINOM.DIST BİNOM.DAĞ İstatistik Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BINOM.DIST.

RANGE

BİNOM.DAĞ.ARALIK 2010 İstatistik Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BINOM.INV BİNOM.TERS 2013 İstatistik Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
BITAND BİTVE 2010 Mühendislik İki sayının bit tabanlı ‘Ve’ sonucunu verir
BITLSHIFT BİTSOLAKAYDIR 2013 Mühendislik Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BITOR BİTVEYA 2013 Mühendislik 2 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir
BITRSHIFT BİTSAĞAKAYDIR 2013 Mühendislik Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BITXOR BİTÖZELVEYA 2013 Mühendislik İki sayının bit tabanlı ‘ÖZELVEYA’ sonucunu verir
CALL ÇAĞIR 2013 Eklenti ve Otomasyon Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve trigonometri Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
CEILING.MATH TAVANAYUVARLA.

MATEMATİK

Matematik ve trigonometri Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
CEILING.PRECISE TAVANAYUVARLA.

DUYARLI

2013 Matematik ve trigonometri Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
CELL HÜCRE Bilgi Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir
CHAR DAMGA Metin Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
CHIDIST KİKAREDAĞ Uyumluluk Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
CHIINV KİKARETERS Uyumluluk Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
CHITEST KİKARETEST Uyumluluk Bağımsızlık sınamasını verir
CHISQ.DIST KİKARE.DAĞ İstatistik Kümülatif beta olasılık yoğunluk ni verir
CHISQ.DIST.RT KİKARE.DAĞ.SAĞK 2010 İstatistik Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
CHISQ.INV KİKARE.TERS 2010 İstatistik Kümülatif beta olasılık yoğunluk ni verir
CHISQ.INV.RT KİKARE.TERS.SAĞK 2010 İstatistik Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
CHISQ.TEST KİKARE.TEST 2010 İstatistik Bağımsızlık sınamasını verir
CHOOSE ELEMAN 2010 Arama ve başvuru Değer listesinden bir değer seçer
CLEAN TEMİZ Metin Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
CODE KOD Metin Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
COLUMN SÜTUN Arama ve başvuru Başvurunun sütun numarasını verir
COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve başvuru Başvurudaki sütunların sayısını verir
COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve trigonometri Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
COMBINA KOMBİNASYONA Matematik ve trigonometri Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
COMPLEX KARMAŞIK 2013 Mühendislik Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
CONCAT ARALIKBİRLEŞTİR Metin Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.
CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
CONFIDENCE GÜVENİRLİK Uyumluluk Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
CONFIDENCE.

NORM

GÜVENİLİRLİK.

NORM

İstatistik Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
CONFIDENCE.T GÜVENİLİRLİK.T 2010 İstatistik T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
CONVERT ÇEVİR 2010 Mühendislik Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
CORREL KORELASYON İstatistik İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COS COS Matematik ve trigonometri Bir sayının kosinüsünü verir
COSH COSH Matematik ve trigonometri Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COT COT Matematik ve trigonometri Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTH COTH 2013 Matematik ve trigonometri Bir açının kotanjantını verir
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY 2013 İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistik Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
COUNTIF EĞERSAY İstatistik Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
COUNTIFS ÇOKEĞERSAY İstatistik Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
COUPDAYS KUPONGÜN Finansal Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
COUPNUM KUPONSAYI Finansal Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
COVAR KOVARYANS Uyumluluk Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
COVARIANCE.P KOVARYANS.P İstatistik Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
COVARIANCE.S KOVARYANS.S 2010 İstatistik Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
CRITBINOM KRİTİKBİNOM 2010 Uyumluluk Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
CSC CSC Matematik ve trigonometri Bir açının kosekantını verir
CSCH CSCH 2013 Matematik ve trigonometri Bir açının hiperbolik kosekantını verir
CUBEKPIMEMBER KÜPKPIÜYESİ 2013 Küp Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
CUBEMEMBER KÜPÜYESİ Küp Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
CUBEMEMBERPROPERTY KÜPÜYEÖZELLİĞİ Küp Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
CUBERANKEDMEMBER DERECELİKÜPÜYESİ Küp Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
CUBESET KÜPKÜMESİ Küp Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel’e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
CUBESETCOUNT KÜPKÜMESAYISI Küp Kümedeki öğelerin sayısını verir.
CUBEVALUE KÜPDEĞERİ Küp Bir küpten toplam değeri verir.
CUMIPMT TOPÖDENENFAİZ Finansal İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
CUMPRINC TOPANAPARA Finansal İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
DATE TARİH Tarih ve saat Belirli bir tarihin seri numarasını verir
DATEDIF TARİHFARKI Tarih ve saat İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.
DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve saat Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
DAY GÜN Tarih ve saat Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
DAYS GÜNSAY Tarih ve saat İki tarih arasındaki gün sayısını verir
DAYS360 GÜN360 2013 Tarih ve saat İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
DB AZALANBAKİYE Finansal Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
DBCS DBCS Metin Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
DCOUNT VSEÇSAY 2013 Veritabanı Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
DECIMAL ONDALIK Matematik ve trigonometri Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
DEGREES DERECE 2013 Matematik ve trigonometri Radyanları dereceye dönüştürür
DELTA DELTA Mühendislik İki değerin eşit olup olmadığını sınar
DEVSQ SAPKARE İstatistik Sapmaların karelerinin toplamını verir
DGET VAL Veritabanı Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
DISC İNDİRİM Finansal Bir tahvilin indirim oranını verir
DMAX VSEÇMAK Veritabanı Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
DMIN VSEÇMİN Veritabanı Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
DOLLAR LİRA Metin Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
DOLLARDE LİRAON Finansal Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
DOLLARFR LİRAKES Finansal Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
DURATION SÜRE Finansal Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
DVAR VSEÇVAR Veritabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
DVARP VSEÇVARS Veritabanı Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
EDATE SERİTARİH Tarih ve saat Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
EFFECT ETKİN Finansal Efektif yıllık faiz oranını verir
ENCODEURL URLKODLA Web URL ile kodlanmış bir dize verir
EOMONTH SERİAY 2013 Tarih ve saat Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
ERF HATAİŞLEV Mühendislik Hata ni verir
ERF.PRECISE HATAİŞLEV.

DUYARLI

Mühendislik Hata ni verir
ERFC TÜMHATAİŞLEV 2010 Mühendislik Tamamlayıcı hata ni verir
ERFC.PRECISE TÜMHATAİŞLEV.

DUYARLI

Mühendislik X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV ni verir
ERROR.TYPE HATA.TİPİ 2010 Bilgi Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
EUROCONVERT EUROCONVERT Eklenti ve Otomasyon Euro’yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro’ya, euro’dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
EVEN ÇİFT Matematik ve trigonometri Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
EXACT ÖZDEŞ Metin İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
EXP EXP İşlevi Matematik ve trigonometri e’yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
EXPON.DIST ÜSTEL.DAĞ İstatistik Üstel dağılımı verir
EXPONDIST ÜSTELDAĞ 2010 Uyumluluk Üstel dağılımı verir
FACT ÇARPINIM Matematik ve trigonometri Sayının faktörünü verir
FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Matematik ve trigonometri Sayının çift çarpınımını verir
FALSE YANLIŞ Mantıksal YANLIŞ mantıksal değerini verir
F.DIST F.DAĞ İstatistik F olasılık dağılımını verir
FDIST FDAĞ 2010 Uyumluluk F olasılık dağılımını verir
F.DIST.RT F.DAĞ.SAĞK İstatistik F olasılık dağılımını verir
FILTERXML XMLFİLTRELE 2010 Web Belirtilen XPath’i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür
FIND, FINDB BUL, BULB 2013 Metin Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
F.INV F.TERS İstatistik F olasılık dağılımının tersini verir
F.INV.RT F.TERS.SAĞK 2010 İstatistik F olasılık dağılımının tersini verir
FINV FTERS 2010 İstatistik F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER FISHER İstatistik Fisher dönüşümünü verir
FISHERINV FISHERTERS İstatistik Fisher dönüşümünün tersini verir
FIXED SAYIDÜZENLE Metin Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
FLOOR TABANAYUVARLA Uyumluluk Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
FLOOR.MATH TABANAYUVARLA

.MATEMATİK

Matematik ve trigonometri Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
FLOOR.PRECISE TABANAYUVARLA

.DUYARLI

2013 Matematik ve trigonometri Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
FORECAST TAHMİN İstatistik Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
FORECAST.ETS TAHMİN.ETS İstatistiksel Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
FORECAST.ETS.CONFINT TAHMİN.ETS.

GVNARAL

2016 İstatistiksel Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
FORECAST.ETS.SEASONALITY TAHMİN.ETS.

MEVSİMSELLİK

2016 İstatistiksel Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
FORECAST.ETS.STAT TAHMİN.ETS.

İSTAT

2016 İstatistiksel Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
FORECAST.LINEAR TAHMİN.

DOĞRUSAL

2016 İstatistiksel Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
FORMULATEXT FORMÜLMETNİ 2016 Arama ve başvuru Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
FREQUENCY SIKLIK 2013 İstatistik Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
F.TEST F.TEST İstatistik F-test sonucunu verir
FTEST FTEST 2010 Uyumluluk F-test sonucunu verir
FV GD Finansal Yatırımın gelecekteki değerini verir
FVSCHEDULE GDPROGRAM Finansal Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMMA GAMA İstatistik Gama değerini verir
GAMMA.DIST GAMA.DAĞ 2013 İstatistik Gama dağılımını verir
GAMMADIST GAMADAĞ 2010 Uyumluluk Gama dağılımını verir
GAMMA.INV GAMA.TERS İstatistik Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMMAINV GAMATERS 2010 Uyumluluk Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMMALN GAMALN İstatistik Gama Γ(x)’in doğal logaritmasını verir
GAMMALN.

PRECISE

GAMALN.

DUYARLI

İstatistik Gama Γ(x)’in doğal logaritmasını verir
GAUSS GAUSS 2010 İstatistik Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
GCD OBEB 2013 Matematik ve trigonometri En büyük ortak böleni verir
GEOMEAN GEOORT İstatistik Geometrik ortayı verir
GESTEP BESINIR Mühendislik Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve başvuru PivotTable raporunda depolanan verileri döndürür
GROWTH BÜYÜME İstatistik Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARMEAN HARORT İstatistik Harmonik ortayı verir
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
HLOOKUP YATAYARA Arama ve başvuru Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
HOUR SAAT Tarih ve saat Bir seri numarasını saate dönüştürür
HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve başvuru Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HYPGEOM.DIST HİPERGEOM.DAĞ İstatistik Hipergeometrik dağılımı verir
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ Uyumluluk Hipergeometrik dağılımı verir
IF EĞER Mantıksal Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
IFERROR EĞERHATA Mantıksal Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
IFNA EĞERYOKSA Mantıksal İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
IFS ÇOKEĞER 2013 Mantıksal Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.
IMABS SANMUTLAK 2016 Mühendislik Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
IMAGINARY SANAL Mühendislik Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
IMCOS SANCOS Mühendislik Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
IMCOSH SANCOSH Mühendislik Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
IMCOT SANCOT 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
IMCSC SANCSC 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının kosekantını verir
IMCSCH SANCSCH 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
IMDIV SANBÖL 2013 Mühendislik İki karmaşık sayının bölümünü verir
IMEXP SANÜS Mühendislik Karmaşık bir sayının üssünü verir
IMLN SANLN Mühendislik Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
IMPOWER SANKUVVET Mühendislik Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik Karmaşık sayıların çarpımını verir
IMREAL SANGERÇEK Mühendislik Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
IMSEC SANSEC Mühendislik Karmaşık bir sayının sekantını verir
IMSECH SANSECH 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
IMSIN SANSIN 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
IMSINH SANSINH Mühendislik Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
IMSQRT SANKAREKÖK 2013 Mühendislik Karmaşık bir sayının karekökünü verir
IMSUB SANTOPLA Mühendislik İki karmaşık sayının farkını verir
IMSUM SANÇIKAR Mühendislik Karmaşık sayıların toplamını verir
IMTAN SANTAN Mühendislik Karmaşık bir sayının tanjantını verir
INDEX İNDİS 2013 Arama ve başvuru Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
INDIRECT DOLAYLI Arama ve başvuru Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
INFO BİLGİ Bilgi Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
INT TAMSAYI Matematik ve trigonometri Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistik Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
INTRATE FAİZORANI Finansal Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
IPMT FAİZTUTARI Finansal Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISBLANK EBOŞSA Bilgi Değer boşsa, DOĞRU verir
ISERR EHATA Bilgi Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ISERROR EHATALIYSA Bilgi Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi Sayı çiftse, DOĞRU verir
ISFORMULA EFORMÜLSE Bilgi Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
ISLOGICAL EMANTIKSALSA 2013 Bilgi Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
ISNA EYOKSA Bilgi Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi Değer metin değilse, DOĞRU verir
ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
ISODD TEKMİ Bilgi Sayı tekse, DOĞRU verir
ISREF EREFSE Bilgi Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
ISTEXT EMETİNSE Bilgi Değer bir metinse, DOĞRU verir
ISO.CEILING ISO.TAVAN Matematik ve trigonometri En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.
ISOWEEKNUM ISOHAFTASAY 2013 Tarih ve saat Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
ISPMT ISPMT 2013 Finansal Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
JIS JIS Metin Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir
KURT BASIKLIK İstatistik Veri kümesinin basıklığını verir
LARGE BÜYÜK İstatistik Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
LCM OKEK Matematik ve trigonometri En küçük ortak katı verir
LEFT, LEFTB SOLDAN, SOLB Metin Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
LEN, LENB UZUNLUK, UZUNLUKB Metin Metin dizesindeki karakter sayısını verir
LINEST DOT İstatistik Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LN LN Matematik ve trigonometri Sayının doğal logaritmasını verir
LOG LOG Matematik ve trigonometri Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
LOG10 LOG10 Matematik ve trigonometri Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOGEST LOT İstatistik Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGINV LOGTERS Uyumluluk Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DIST LOGNORM.DAĞ İstatistik Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ 2010 Uyumluluk Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.INV LOGNORM.TERS İstatistik Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOOKUP ARA 2010 Arama ve başvuru Vektördeki veya dizideki değerleri arar
LOWER KÜÇÜKHARF Metin Metni küçük harfe dönüştürür.
MATCH KAÇINCI Arama ve başvuru Başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAX MAK İstatistik Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAXA MAKA İstatistik Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAXIFS ÇOKEĞERMAK İstatistiksel Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
MDETERM DETERMİNANT 2016 Matematik ve trigonometri Dizinin matris determinantını verir
MDURATION MSÜRE Finansal Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
MEDIAN ORTANCA İstatistik Belirtilen sayıların orta değerini verir
MID PARÇAAL Metin Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
MIN MİN İstatistik Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
MINIFS ÇOKEĞERMİN İstatistiksel Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.
MINA MİNA 2016 İstatistik Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
MINUTE DAKİKA Tarih ve saat Seri numarasını dakikaya dönüştürür
MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve trigonometri Dizinin matris tersini verir
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
MMULT DÇARP Matematik ve trigonometri İki dizinin matris çarpımını verir
MOD MOD Matematik ve trigonometri Bölmeden kalanı verir
MODE ENÇOK_OLAN Uyumluluk Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
MODE.MULT ENÇOK_OLAN.ÇOK İstatistik Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.
MODE.SNGL ENÇOK_OLAN.TEK 2010 İstatistik Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
MONTH AY 2010 Tarih ve saat Seri numarasını aya dönüştürür
MROUND KYUVARLA Matematik ve trigonometri İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve trigonometri Sayı kümesinin çok terimlisini verir
MUNIT BİRİMMATRİS Matematik ve trigonometri Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
N S 2013 Bilgi Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
NA YOKSAY Bilgi #YOK hata değerini verir
NEGBINOM.DIST NEGBİNOM.DAĞ İstatistik Negatif binom dağılımını verir
NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ 2010 Uyumluluk Negatif binom dağılımını verir
NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve saat İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
NETWORKDAYS.

INTL

TAMİŞGÜNÜ.

ULUSL

Tarih ve saat İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
NOMINAL NOMİNAL 2010 Finansal Yıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DIST NORM.DAĞ İstatistik Normal kümülatif dağılımı verir
NORMDIST NORMDAĞ 2010 Uyumluluk Normal kümülatif dağılımı verir
NORMINV NORMTERS İstatistik Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.INV NORM.TERS Uyumluluk Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.S.DIST NORM.S.DAĞ 2010 İstatistik Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORMSDIST NORMSDAĞ 2010 Uyumluluk Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORM.S.INV NORM.S.TERS İstatistik Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSINV NORMSTERS 2010 Uyumluluk Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
NOT DEĞİL Mantıksal Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
NOW ŞİMDİ Tarih ve saat Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
NPER TAKSİT_SAYISI Finansal Bir yatırımın dönem sayısını verir
NPV NBD Finansal Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
NUMBERVALUE SAYIDEĞERİ Metin Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
OCT2BIN OCT2BIN 2013 Mühendislik Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX OCT2HEX Mühendislik Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
ODD TEK Matematik ve trigonometri Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
OFFSET KAYDIR Arama ve başvuru Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
OR YADA Mantıksal Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PDURATION PSÜRE Finansal Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
PEARSON PEARSON 2013 İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
PERCENTILE.EXC YÜZDEBİRLİK.HRC İstatistik Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
PERCENTILE.INC YÜZDEBİRLİK.DHL 2010 İstatistik Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK 2010 Uyumluluk Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
PERCENTRANK.EXC YÜZDERANK.HRC İstatistik Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
PERCENTRANK.INC YÜZDERANK.DHL 2010 İstatistik Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERCENTRANK YÜZDERANK 2010 Uyumluluk Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERMUT PERMÜTASYON İstatistik Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PERMUTATIONA PERMÜTASYONA İstatistik Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHI PHI 2013 İstatistik Standart normal dağılım için yoğunluk nin değerini verir
PHONETIC SES 2013 Metin Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
PI Matematik ve trigonometri Pi değerini verir
PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON.DIST POISSON.DAĞ İstatistik Poisson dağılımını verir
POISSON POISSON 2010 Uyumluluk Poisson dağılımını verir
POWER KUVVET Matematik ve trigonometri Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
PRICE DEĞER Finansal Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEDISC DEĞERİND Finansal İndirimli tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEMAT DEĞERVADE Finansal Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
PROB OLASILIK İstatistik Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
PRODUCT ÇARPIM Matematik ve trigonometri Bağımsız değişkenlerini çarpar
PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
PV BD Finansal Yatırımın bugünkü değerini verir
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK Uyumluluk Veri kümesinin dörtte birini verir
QUARTILE.EXC DÖRTTEBİRLİK.

HRC

İstatistik Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
QUARTILE.INC DÖRTTEBİRLİK.

DHL

2010 İstatistik Veri kümesinin dörtte birini verir
QUOTIENT BÖLÜM 2010 Matematik ve trigonometri Bölmenin tamsayı kısmını verir
RADIANS RADYAN Matematik ve trigonometri Dereceyi radyana çevirir
RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve trigonometri 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve trigonometri Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK.AVG RANK.ORT İstatistik Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK.EQ RANK.EŞİT 2010 İstatistik Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK RANK 2010 Uyumluluk Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RATE FAİZ_ORANI Finansal Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
RECEIVED GETİRİ Finansal Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
REGISTER.ID YAZMAÇ.KODU Eklenti ve Otomasyon Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
REPLACE DEĞİŞTİR Metin Metnin içindeki karakterleri değiştirir
REPT YİNELE Metin Metni belirtilen sayıda yineler
RIGHT SAĞDAN Metin Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
ROMAN ROMEN Matematik ve trigonometri Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
ROUND YUVARLA Matematik ve trigonometri Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve trigonometri Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve trigonometri Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
ROW SATIR Arama ve başvuru Başvurunun satır sayısını verir
ROWS SATIRSAY Arama ve başvuru Başvurudaki satır sayısını verir
RRI GERÇEKLEŞEN

YATIRIMGETİRİSİ

Finansal Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
RSQ RKARE 2013 İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
RTD GZV Arama ve başvuru COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır
SEARCH MBUL Metin Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SEC SEC Matematik ve trigonometri Bir açının sekantını verir
SECH SECH 2013 Matematik ve trigonometri Bir açının hiperbolik sekantını verir
SECOND SANİYE Tarih ve saat Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve trigonometri Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
SHEET SAYFA Bilgi Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
SHEETS SAYFALAR 2013 Bilgi Başvurudaki sayfa sayısını verir
SIGN İŞARET 2013 Matematik ve trigonometri Bir sayının işaretini verir
SIN SİN Matematik ve trigonometri Verilen açının sinüsünü verir
SINH SİNH Matematik ve trigonometri Sayının hiperbolik sinüsünü verir
SKEW ÇARPIKLIK İstatistik Dağılım çarpıklığını verir
SKEW.P ÇARPIKLIK.P İstatistik Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
SLN DA 2013 Finansal Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
SLOPE EĞİM İstatistik Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
SMALL KÜÇÜK İstatistik Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Eklenti ve Otomasyon Dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
SQRT SQRT İşlevi Matematik ve trigonometri Pozitif bir karekök verir
SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve trigonometri (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistik Normalleştirilmiş bir değer verir
STDEV STDSAPMA Uyumluluk Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEV.P STDSAPMA.P İstatistik Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDEV.S STDSAPMA.S 2010 İstatistik Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEVA STDSAPMAA 2010 İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDEVP STDSAPMAS Uyumluluk Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDEVPA STDSAPMASA İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STEYX STHYX İstatistik Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve trigonometri Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
SUM TOPLA Matematik ve trigonometri Bağımsız değişkenlerini toplar
SUMIF ETOPLA Matematik ve trigonometri Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
SUMIFS ÇOKETOPLA Matematik ve trigonometri Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve trigonometri İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
SUMSQ TOPKARE Matematik ve trigonometri Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve trigonometri İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve trigonometri İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve trigonometri İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
SWITCH İLKEŞLENEN Mantıksal Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.
SYD YAT 2016 Finansal Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
T M Metin Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
TAN TAN Matematik ve trigonometri Bir sayının tanjantını verir
TANH TANH Matematik ve trigonometri Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
TBILLEQ HTAHEŞ Finansal Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal Hazine bonosu için 100 TL’lik nominal değerin fiyatını verir
TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal Hazine bonosunun ödemesini verir
T.DIST T.DAĞ İstatistik Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DIST.2T T.DAĞ.2K 2010 İstatistik Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DIST.RT T.DAĞ.SAĞK 2010 İstatistik Student t dağılımını verir
TDIST TDAĞ 2010 Uyumluluk Student t dağılımını verir
TEXT METNEÇEVİR Metin Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
TEXTJOIN METİNBİRLEŞTİR Metin Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler. Sınırlayıcı boş bir metin dizesi ise, bu işlev sonucunda aralıklar sınırlayıcı olmadan birleştirilir.
TIME ZAMAN 2016 Tarih ve saat Belirli bir zamanın seri numarasını verir
TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve saat Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
T.INV T.TERS İstatistik Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.INV.2T T.TERS.2K 2010 İstatistik Student t-dağılımının tersini verir
TINV TTERS 2010 Uyumluluk Student t-dağılımının tersini verir
TODAY BUGÜN Tarih ve saat Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve başvuru Dizinin devrik dönüşümünü verir
TREND EĞİLİM İstatistik Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
TRIM KIRP Metin Metindeki boşlukları kaldırır
TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistik Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
TRUE DOĞRU Mantıksal DOĞRU mantıksal değerini verir
TRUNC NSAT Matematik ve trigonometri Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T.TEST T.TEST İstatistik Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TTEST TTEST 2010 Uyumluluk Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TYPE TÜR Bilgi Değerin veri türünü belirten bir sayı verir
UNICHAR UNICODEKARAKTERİ Metin Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
UNICODE UNICODE 2013 Metin Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
UPPER BÜYÜKHARF 2013 Metin Metni büyük harfe çevirir
VALUE SAYIYAÇEVİR Metin Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VAR VAR Uyumluluk Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VAR.P VAR.P İstatistik Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.S VAR.S 2010 İstatistik Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VARA VARA 2010 İstatistik Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARP VARS Uyumluluk Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VARPA VARSA İstatistik Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VDB DAB Finansal Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve başvuru Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
WEBSERVICE WEBHİZMETİ Web Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ 2013 Tarih ve saat Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür
WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve saat Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULL WEIBULL Uyumluluk Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
WEIBULL.DIST WEIBULL.DAĞ İstatistik Weibull dağılımını verir
WORKDAY İŞGÜNÜ 2010 Tarih ve saat Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
WORKDAY.INTL İŞGÜNÜ.ULUSL Tarih ve saat Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
XIRR AİÇVERİMORANI 2010 Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
XNPV ANBD Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
XOR ÖZELVEYA Mantıksal Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir
YEAR YIL 2013 Tarih ve saat Seri numarasını yıla dönüştürür
YEARFRAC YILORAN Tarih ve saat Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
YIELD ÖDEME Finansal Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TEST Z.TEST İstatistik Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
ZTEST ZTEST 2010 Uyumluluk Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir

 

 

 

label, ,

About the author

Add a Comment